Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a

 1. Stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 etat
 2. Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:
  • niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji kandydatów):
   • obywatelstwo polskie;
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku;
   • wykształcenie średnie i staż pracy 3 lata lub wykształcenie wyższe bez konieczności posiadania stażu pracy.
  • dodatkowe (preferowane – podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów):
   • znajomość przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
   • znajomość przepisów z zakresu o pracownikach samorządowych;
   • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
   • znajomość przepisów Kodeksu pracy;
   • znajomość ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
   • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
   • znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
   • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych;
   • znajomość przepisów dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
   • znajomość przepisów dotyczących zdrowia publicznego;
   • znajomość obsługi programów komputerowych MS Office oraz programu do obsługi funduszu alimentacyjnego NEMEZIS.
  • Zadania wykonywane na stanowisku:
   • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowywanie projektów decyzji;
   • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń nienależnie pobranych i opracowywanie projektów decyzji;
   • podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowywanie projektów decyzji;
   • przekazywanie do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych na zasadach określonych w ustawie;
   • przygotowanie wniosków o przyłączeniu się do postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych;
   • przyjmowanie wniosków od osób uprawnionych do podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych;
   • podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych dla których Gmina Łomża jest organem właściwym;
   • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
   • szacowanie potrzeb środków finansowych na realizację wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
   • sporządzanie sprawozdawczości w formie elektronicznej oraz przekazywanie jej za pomocą teleinformatycznego systemu;
   • wydawanie zaświadczeń w sprawach funduszu alimentacyjnego;
   • sporządzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
   • rozliczanie wpłat dłużników alimentacyjnych;
   • prowadzenie postępowań z zakresu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego;
   • przyjmowanie wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny, zamawianie kart przez system teleinformatyczny, wydawanie Kart Dużej Rodziny;
   • realizacja Uchwały Rady Gminy Łomża odnośnie przyznawania karty seniora oraz karty dużej rodziny;
   • pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji w/w programów;
   • obsługa i rozliczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 1. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny;
  • Curriculum Vitae;
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku podinspektora ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie:
   • dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia;
   • dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;
   • świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
   • dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
   • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
   • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu;
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w związku z prowadzonym naborem.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
  • praca w budynku Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża;
  • praca w wymiarze pełnego etatu (tj. 8 godzin dziennie);
  • dopuszcza się zawarcie pierwszej umowy na czas określony tj. do 6 miesięcy;
  • brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 2. Informacja dodatkowa
  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.
 • Termin i miejsce składania dokumentów
  • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża, pokój nr 8, ul. M. Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w nieprzekraczalnym terminie 12 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 26 sierpnia 2019r. w godz. 8.00 do 15.00. W przypadku wysłania aplikacji, za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu do Ośrodka.
  • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego”.
 • Etapy naboru:
  • I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne – osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie
  • II etap: rozmowa kwalifikacyjna – informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka.
 1. Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Jolanta Kozicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża – tel. (86) 216-21-99

Łomża, dnia 14.08.2019r.


 

Klauzula informacyjna:

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a tel. (86) 216 21 99.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża to: Zbigniew Gryglik, e-mail: iod@gminalomza.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych, wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze określone w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Administrator danych nie planuje przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej lub do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 6. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art.22¹ § 1 Kodeksu Pracy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak podstaw prawnych do uczestniczenia w procedurze naboru.
 8. Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pan narusza przepisy RODO.