Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy

Podinspektor w Komórce do realizacji Świadczeń Rodzinnych
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
 
I. Stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Komórce do realizacji Świadczeń Rodzinnych
– 1 etat.
 
II. Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:
 
1) Niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji kandydatów):
• obywatelstwo polskie;
• wykształcenie: wyższe, preferowane wyższe administracyjne,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu MF Office,
• nieposzlakowana opinia,
• znajomość przepisów ustaw – ustawy o świadczeniach rodzinnych,  Kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
2) Dodatkowe (preferowane – podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów):
• staż pracy (mile widziany w administracji samorządowej),
• cechy osobowościowe: komunikatywność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami, umiejętność pracy samodzielnej oraz współpracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność.
 
III. Zadania wykonywane na stanowisku:
 
• przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami i dokumentami,
• współpraca z wnioskami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania dokumentacji niezbędnej do przyznawania prawa do świadczeń,
• rozpatrywanie i przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczeń,
• prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznych, zawieszenia, umarzania oraz wznawiania postępowania,
• prowadzenie spraw związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami w zakresie przygotowania egzekucyjnego,
• sporządzenie list wypłat świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
• prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń,
• prowadzenie rejestru przyjętych wniosków i wydanych decyzji,
• sporządzanie sprawozdań,
• prowadzenie korespondencji wychodzącej (skierowanej do klientów oraz instytucji obcych),
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
• Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
• List motywacyjny,
• Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,
• Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w związku z prowadzonym naborem.
 
V. Warunki pracy na danym stanowisku:
 
• praca w budynku Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża,
• praca w wymiarze pełnego etatu (tj. 8 godzin dziennie); praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• pierwsza umowa zostanie zawarta na okres do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia,
• brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 
 VI. Informacja dodatkowa
 
        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.
 
VII. Termin i miejsce składania dokumentów
 
        Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w komórce do realizacji Świadczeń Rodzinnych” do dnia 05 lutego2020r. do godz. 15.30- decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Oferty, które wpłyną do ośrodka po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
 
VIII. Etapy naboru:
 
I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne.  Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
II etap: rozmowa kwalifikacyjna.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
IX. Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Jolanta Kozicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża – tel. (86) 216-21-99.
 
 
Łomża, dnia 27.01.2020r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 27 sty 2020 14:18
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sty 2020 14:37
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 953 razy