Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Klubu Seniora w Pniewie – 5/8 etatu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Seniora w Pniewie – 5/8 etatu
I. Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:
1) Niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji kandydatów)
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe oraz posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie nieposzkalowanej opinii,
f) wymagany minimum 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
h) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych o pomocy społecznej; prawo zamówień publicznych; o finansach publicznych; o rachunkowości,
i) biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu biurowego i Internetu.
2) Dodatkowe (preferowane – podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów):
a) wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi:
b) umiejętność pracy w stresujących warunkach,
c) doświadczenie pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
d) prawo jazdy kat. B – czynny kierowca.
II. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) Zarządzanie i kierowanie Klubem Seniora w Pniewie
a) reprezentowanie Klubu Seniora na zewnątrz,
b) prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem Klubu Seniora.
c) zarządzanie majątkiem Klubu Seniora,
d) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych w jednostce,
e) kierowanie pracą podległych pracowników,
f) nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
g) zapewnienie i utrzymanie właściwego poziomu świadczonych usług,
h) opracowanie projektu budżetu jednostki oraz sprawozdawczość,
i) realizacja rocznego planu finansowego jednostki,
j) sporządzanie sprawozdań z działania jednostki,
k) prowadzenie postepowań do 30 000 euro dotyczących realizacji zadań Klubu Seniora,
l) inne zadania wynikające z przepisów prawa związane z merytorycznym zakresem działania jednostki.
III. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) curriculum vitae,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie wyższe,
d) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia,
e) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy,
f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynienia prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego,
i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w związku z prowadzonym naborem.
IV. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) praca w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie,
b) praca w wymiarze 3/4 etatu (tj. 6 godzinny dziennie) na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia,
c) brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
V. Informacja dodatkowa:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
VI. Termin i miejsce składanie dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Klubu Seniora w Pniewie” do dnia 21 grudnia do godz. 15.00 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
VII. Etapy naboru:
I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne. Osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
II etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża i na tablicy ogłoszeń Ośrodka.
Dodatkowych informacji udziela Paweł Szewczyk pod nr telefonu: (86) 216-21-99.