Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/257/10 Rady Gminy Łomża z dnia 9 marca 2010 r.

W sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Łomża
UCHWAŁA NR XXXV/257/10
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia 9 marca 2010 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Łomża
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 110 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362; zm. z 2009 r. Nr
157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) uchwala sie, co
następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Łomża stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża uchwalony uchwałą Nr
XIX/100/04 Rady Gminy Łomża z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Łomża.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Robert Łada


Data powstania: czwartek, 30 sty 2014 08:49
Data opublikowania: czwartek, 30 sty 2014 09:18
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1291 razy