Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża

§ 1. Ośrodek Pomocy Spolecznej Gminy Łomża działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity z 2009 r. Nr 175, poz.
1362 z późn. zm./
2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /tekst jednolity z 2006 r. Nr
139, poz. 992 z późn. zm./
3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 1458/
4) Ustawy z dnia o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./
5) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Nr 71, poz. 734
z późn.zm./
6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.u. Nr 157,poz. 1240/
7) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U. Nr 111, poz. 535
z późn..zm./
8) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy sobom uprawninym do alimentów /Dz.U. nr 192,
poz. 1378 z późn. zm./
9) Niniejszego Statutu
§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Łomża realizującą zadania
pomocy społecznej.
2. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową nie posiadajaca osobowości prawnej.
3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych.
§ 3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Łomża.
§ 4. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami
społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
§ 5. 1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej mające na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
b) pracy socjalnej,
c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
d) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi z pomocy
społecznej,
e) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
f) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.
§ 6. Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w szczególności poprzez
przyznawanie prawa do:
a) zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku,
b) świadczeń opiekuńczych.
§ 7. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych poprzez ustalanie
uprawnień i wypłacanie tych dodatków.
§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.
§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik Ośrodka.
2. Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy.
4. Kierownika, w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków, zastępuje
wyznaczony przez Kierownika pracownik Ośrodka. Upoważnienie nie obejmuje prawa do podpisywania decyzji z zakresu administracji publicznej.
§ 10. 1. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych w liczbie zgodnej z właściwymi przepisami.
2. W ramach Ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych. Pracą tej komórki kieruje
bezpośrednio Kierownik Ośrodka.
3. Ośrodek zatrudnia głównego księgowego.
§ 11. 1. Wójt Gminy, odrębnym zarządzeniem, udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy z zakresu pomocy społecznej oraz upoważnienia do wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.
2. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek
Kierownika Ośrodka.
§ 12. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Wójta Gminy i w tym zakresie samodzielnie podejmuje czynności dotyczące Ośrodka i ponosi za
nie odpowiedzialność.
§ 13. Mienie Ośrodka jest własnością Gminy Łomża.
§ 14. Kontrolę wewnętrzną Ośrodka sprawuje Kierownik Ośrodka.
§ 15. 1. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda
Podlaski.
§ 16. 1. Zmiany Statutu dokonuje w drodze uchwały Rada Gminy Łomża.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw,
przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz inne obowiązujące akty prawne.
Data powstania: czwartek, 30 sty 2014 09:01
Data opublikowania: czwartek, 30 sty 2014 09:18
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1704 razy