Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY ŁOMŻA

Uchwała NR XX/125/97
Rady GMINY ŁOMŻA
z dnia 20 lutego 1997 roku

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.


Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 roku Nr 13, poz. 60 z 1994 roku Nr 62, poz. 265 i z 1996 roku Nr 100, poz. 459, Nr 147, poz. 687) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut OPS Gminy Łomża stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr 60/XI Rady Gminy Łomża z dnia 9 października 1991 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uchwała nr XII/68/95 z dnia 22 listopada 1995 roku wprowadzająca zmiany do Statutu OPS.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i podlega wywieszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach gminy.STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINY ŁOMŻA


§ 1

1. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża z siedzibą w Łomży jest samorządową jednostką organizacyjną do realizacji zadań pomocy społecznej podległą gminie.
2. Obszar działania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje teren gminy.

§ 2

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należą w szczególności:
1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
2. Pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
3. Udzielanie pomocy osobom i rodzinom w postaci pracy socjalnej, poradnictwa w załatwianiu spraw urzędowych z zakresu spraw bytowych.
4. Organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.
5. Pomoc w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie.
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie.
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń.
8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych.
9. Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 oraz art. 31 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej.
10. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych.
11. Przyznawanie pomocy rzeczowej.
12. Kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających opieki.
13. Kierowanie wniosków o ustalenie inwalidztwa do organów określonych odrębnymi przepisami.
14. Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
15. Pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze na zasadach przewidzianych dla emerytów i rencistów.
16. Sprawienie pogrzebu.
17. Praca socjalna.
18. Wytyczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
19. Wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy oraz programów rządowych mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.
20 Przyznawanie i odmowa przyznawania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

§ 3

1. W celu realizacji zadań określonych w § 2 Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z istniejącymi na jego terenie organizacjami społecznymi /PCK, PKPS, TPD i inne/ kościołem oraz zakładami pracy, z którymi może zawierać stosowne porozumienia.
2. Ponadto współdziała z:
1/ organami samorządu terytorialnego i administracją rządową,
2/ służbą zdrowia,
3/ Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
4/ Biurem Pracy,
5/ Sądem Powszechnym,
6/ Stowarzyszeniami,
7/ Fundacjami,
8/ innymi podmiotami.

§ 4

1. Działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje kierownik.
2. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej powołuje Zarząd Gminy.
3. Do obowiązków kierownika należy w szczególności:
1/ organizowanie pracy Ośrodka,
2/ wydawanie decyzji administracyjnych w granicach upoważnień przez Radę Gminy,
3/ wnioskowanie innej osoby do udzielania upoważnienia, o których mowa w pkt. 2,
4/ składanie radzie gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§ 5

1. W skład wchodzą kierownik oraz cztery stanowiska pracy.
2. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników na poszczególnych stanowiskach określają zakresy czynności.ZMIANY:

UCHWAŁA NR XXXI/202/98
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia 18 czerwca 1998 roku

w sprawie zmian uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej


Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej / Dz. U. z 1998 r . Nr 64 , poz. 414 / Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiącym załącznik do uchwały XX/125/97 Rady Gminy Łomża z dnia 20 lutego 1997 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się następujące zmiany :

W paragrafie 2 po ust. 20 dodaje się ust. 21 w brzmieniu :

„Przyznawanie i odmowa przyznawania pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i podlega wywieszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach gminy .UCHWAŁA NR XXVIII/158/2001
RADY GMINY ŁOMŻA
z dnia 27 października 2001 r.


w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.


Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, zm. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 166, poz. 1126 i poz. 1128, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19 poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88 , poz. 961, Nr 89, poz. 973) Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 1

W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/125/97 Rady Gminy Łomża z dnia 20 lutego 1997 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, zmienionym uchwałą Nr XXXI/201/98 Rady Gminy Łomża z dnia 18 czerwca 1998 roku
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, dodaje się § 6
w brzmieniu:
„ Na pieczęciach urzędowych oraz nagłówkowych i imiennych, ośrodek posługuje się nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Uchwała NR VI/35/03
Rady GMINY ŁOMŻA
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża
.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19 poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88 , poz. 961, Nr 89, poz. 973, nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/125/97 Rady Gminy Łomża z dnia 20 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej zmienionym uchwałą Nr XXX/202/98 Rady Gminy Łomża z dnia 18 czerwca 1998 r. oraz Uchwałą nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy Łomża z dnia 27 października 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „ Powiatowym Urzędem Pracy”;
2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Łomża”;
3) w § 5 otrzymuje brzmienie: „ W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą: Kierownik oraz nie mniej niż cztery stanowiska pracy realizujące zadania dotyczące pomocy społecznej zgodnie z zakresami czynności:.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 16:38
Data opublikowania: czwartek, 21 sie 2003 14:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 gru 2009 13:27
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 3097 razy