Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY ŁOMŻA DO UCHWAŁY

Załącznik do UCHWAŁY NR XIX/100/04 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 30 sierpnia 2004 r.
Załącznik do UCHWAŁY NR XIX/100/04
RADY GMINY ŁOMŻA
Z dnia 30 sierpnia 2004 r.

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
GMINY ŁOMŻA

& 1

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża z siedzibą w Łomży zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późń. zm.);
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, z późń. zm.);
3. Niniejszego Statutu.

& 2

1. Ośrodek – jest jednostką organizacyjną Gminy – do realizacji zadań pomocy społecznej, podległą gminie.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Łomża.

& 3

1. Do zakresu działań Ośrodka należy realizacja zadań należących do włąsciwości gminy z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.
2. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej a w szczególności w zakresie:
1) Analizowania i oceny zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
2) Pobudzania aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
3) Inicjowania działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych;
4) Prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;
5) Kierowania osób do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za ich pobyt, gdy wymagają całodobowej opieki;
6) Organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
7) Przyznawania i wypłacania zasiłków oraz udzielania pomocy rzeczowej – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
8) Sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
9) Opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznościa sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) Opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
11) Podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
12) Realizowania zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój soecjalistycznego wsparcia;
13) Kierowania wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów okreslonych odrębnymi przepisami;
14) Współpracowania z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
15) Sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, także w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
3. Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez administrację rządową i samorządową.

& 4

1. Ośrodek w trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie organizacjami społecznymi mającymi w zakresie swojej działalności niesienie pomocy.
2. Ośrodek współdziała również z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu Gminy Łomża, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, powiatowymi urzędami pracy, służbą zdrowia, jednostkami ubezpieczeń społecznych, sądami, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, a także innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.
3. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.
4. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

& 5

Ośrodek koordynuje realizację strategii, o której mowa w art.17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

& 6

1. Działanościa Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka.
2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Łomża.
4. Wójt Gminy jest przełożonym służbowym Kierownika Ośrodka.
5. Kierownik zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników Ośrodka. Jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
6. Kierownik dysponuje środkami finansowymi okreslonymi w planach finansowych na dany rok budżetowy.

& 7

Do obowiązków Kierownika należy w szczegolności:
1. Organizowanie pracy Ośrodka;
2. Składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawienie wniosków z pracy Ośrodka i potrzeb z zakresu pomocy społecznej;
3. Kierowanie podległymi pracownikami;
4. Sporządzanie programów z zakresu pomocy społecznej;
5. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej.
& 8

1. Wójt gminy udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawnia decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej;
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

& 9

W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą: Kierownika oraz nie mniej niż trzy stanowiska realizujące zadania dotyczące pomocy społecznej zgodnie z zakresami czynności.

& 10

1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Łomża;
2. Obsługę finansową i księgową prowadzi Urząd Gminy Łomża.

& 11

Na pieczęciach urzędowych oraz nagłówkowych i imiennych, Ośrodek posługuje się nazwą Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

Data powstania: środa, 30 wrz 2009 09:49
Data opublikowania: wtorek, 29 gru 2009 13:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 sty 2014 08:49
Opublikował(a): Anna Górtatowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2037 razy