Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/100/04 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 30 sierpnia 2004 roku

UCHWAŁA NR XIX/100/04
RADY GMINY ŁOMŻA
Z dnia 30 sierpnia 2004r.


w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. H oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 zm. Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:

& 1

Przyjmuje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża stanowiązy załącznik do niniejszej uchwały.


& 2

Traci moc uchwała nr XX/125/97 Rady Gminy Łomża z dnia 20 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, uchwała nr XXX/202/98 Rady Gminy Łomża z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmian uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, uchwała nr XXVIII/158/2001 Rady Gminy Łomża z dnia 27 października 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uchwała nr VI/35/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

& 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

& 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Data powstania: środa, 30 wrz 2009 09:50
Data opublikowania: wtorek, 29 gru 2009 13:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 sty 2014 08:49
Opublikował(a): Anna Górtatowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1465 razy