Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusz Alimentacyjny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
KOMU PRZYSŁUGUJE
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowanymi z budżetu Państwa.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 800 złotych.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1)została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
2)zawarła związek małżeński.
 
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
 
Okres świadczeniowy 2019/2020 trwa od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2.Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - oryginał do wglądu pracownika organu
3.Kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia posiadanych dzieci, zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany - oryginał do wglądu
4.Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania wnioskodawcy potwierdzające fakt niepobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5.Kserokopia aktu zgonu współmałżonka (oryginał do wglądu) - wdowa/wdowiec
6.Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
7.Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą
8.Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanych w 2018 r. alimentach
9.Zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniej osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.
 
Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny:
1.Zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj za 2018 r.
2.Zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (w pełnej 9% wysokości) w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj za 2018 r.
3.Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj, 2018 r. – załącznik nr 3,
4.Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (fakultatywnie),
5.Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj, za 2018 r. (fakultatywnie).
 
W bieżącym  okresie świadczeniowym 2019/2020 trwającym od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku należy wykazać dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2018.
W przypadku gdy członek rodziny uiszcza alimenty na rzecz innych osób:
1.Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
2.Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
3.Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
4.Informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

Utrata dochodu*:
1. Dokument określający datę utraty dochodu  (na przykład  świadectwo pracy, kopia umowy zlecenie, kopia umowy o dzieło, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej/ wydruk z CDEiG lub GUS, zaświadczenie wydane przez pracodawcę o okresie zatrudnienia i rodzaju umowy;
PIT 11 / 40A , PIT- rozliczenie roczne w przypadku działalności gospodarczej.
* oznacza utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.1)),
ea) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą świadczenia rodzicielskiego,
h) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników

Uzyskanie dochodu**:
1.Dokument określający datę uzyskania dochodu (na przykład kopia umowy o pracę, zlecenie, o dzieło, informacja o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej - wydruk z CDEiG lub GUS, albo decyzja.
PIT 11 / 40A , PIT- rozliczenie roczne w przypadku działalności gospodarczej.
** oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym 2018 r. :
dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (wzór w załączeniu)
 

Wniosek i załączniki do pobrania

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 sie 2017 10:04
Data opublikowania: wtorek, 1 sie 2017 11:18
Data edycji: wtorek, 28 lis 2017 14:52
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2921 razy
Ilość edycji: 2

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, tzn., że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych zobowiązań alimentacyjnych.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia.
W przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje bezterminowo.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem załączników składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Świadczenie przyznawane jest od miesiąca w którym wpłynął wniosek.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

Jeżeli chcesz to zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pokój nr 8 w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:45  do 15:45  – gdzie uzyskasz wszystkie niezbędne informacje na temat funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY
W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika   o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku:
1) otrzymania wniosku;
2) przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
3) umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.

Po otrzymaniu wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny,  w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Dłużnik alimentacyjny składa oświadczenie majątkowe pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem oświadczenia.
Organ właściwy dłużnika może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej  o udzielenie informacji dotyczących dłużnika alimentacyjnego, jeżeli w posiadaniu kierownika ośrodka znajduje się rodzinny wywiad środowiskowy dotyczący tego dłużnika, przeprowadzony na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nie wcześniej niż trzy miesiące od dnia wystąpienia o udzielenie informacji.
Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań  z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych
- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U z 2016 r [poz. 1138 i 2138 z późn. zm.).

Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
Na podstawie wniosku starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.
Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:
1) ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa w ust. 3, oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub
2) nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.
Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego  o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.
Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń    z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Pracownik:
Anna Marta Sznajder – podinspektor ds funduszu alimentacyjnego

pokój Nr 8
tel. 86 216 48 80

Data powstania: środa, 26 kwi 2017 11:11
Data opublikowania: środa, 26 kwi 2017 11:28
Data edycji: wtorek, 1 sie 2017 10:44
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2693 razy
Ilość edycji: 2