Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania asystenta rodziny

Zadania asystenta rodziny określa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.
W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych przez rodzinę, kierownik ośrodka pomocy społecznej wnioskuje o przydzielenie asystenta rodziny.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę nie może przekroczyć 15 rodzin.
W myśl ustawy „Za życiem” każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę); rodziny w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko; kobiety które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu; kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych; kobiety które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu( poronienie, urodzenie dziecka martwego, urodzenie dziecka niezdolnego do życia, urodzenie dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami) może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.  Asystent nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale także na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł realizować  w imieniu rodziny sprawy w różnych instytucjach. Ze wsparcia asystenta można skorzystać w każdej sytuacji. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do gminy. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Asystent rodziny realizuje pracę socjalno- wychowawczą z elementami terapii w środowisku zamieszkania rodziny i w miejscu przez nią wskazanym. Głównym jego działaniem powinna być pedagogizacja oraz wspieranie informacyjne, emocjonalne, instrumentalne, czasem rzeczowe rodziny w różnych czynnościach dnia codziennego. Główną formą jego pracy powinno być towarzyszenie(asystowanie). Asystowanie w odróżnieniu od dyrektywnego przydzielania zadań lub wyręczania polega na obecności, towarzyszeniu w czymś, uczestniczeniu, służeniu wsparciem.
Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny. Pomaga tylko w tym co możliwe do osiągniecia.


Do zadań asystenta rodziny należy między innymi:

1) prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

4) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

5) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.


Asystent rodziny ma prawo wglądu do dokumentów zawierające dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną, występowanie do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji (w tym informacji i dokumentów zawierających dane osobowe) niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie, uzyskiwanie od podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych informacji o stanie zdrowia członków rodziny w zakresie niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie i w związku z wykonywaną pracą.

 

Pracownik

Ewelina Krassowska - asystent rodziny

 

Data powstania: czwartek, 4 maj 2017 13:03
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2017 13:16
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2960 razy