Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r poz. 998).zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pok. 8 lub pod nr tel. 86 216 21 99

 Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

 • Istnieje problem alkoholowy
 • Nie ma stałego źródła utrzymania
 • Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
 • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
 • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
 • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Asystent rodziny - Ustawa "Za życiem"

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Ustawa określa zakres uprawnień kobiet, w szczególności kobiet w ciąży (dot. kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet z niepowodzeniami położniczymi) i rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.

W ramach ustawy kobiety w ciąży i rodziny będą mogły skorzystać m.in. z poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, co koordynowane będzie przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wsparcie asystenta rodziny będzie polegać na:

 • Udzieleniu informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • Reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami,
 • Udzieleniu wsparcia psychologicznego,
 • Udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz problemów prawnych,
 • Wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.

Ponadto, asystent rodziny świadczy usługi z zakresu:

 • Doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia
 • Poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom
 • Poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem
 • Pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnego wolnego czasu,
 • Nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych
 • Doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym
 • Informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka
 • Pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • Pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001860

Data powstania: piątek, 16 lis 2018 13:55
Data opublikowania: piątek, 16 lis 2018 14:00
Data edycji: piątek, 16 lis 2018 14:53
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 563 razy
Ilość edycji: 1