Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko urzędnicze

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1a, 18-400 Łomża.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2016 poz. 902/ ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1a, 18-400 Łomża

• Określenie stanowiska urzędniczego:

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

• Określenie wymagań związanych z w/w stanowiskiem:

1)niezbędne:

- wykształcenie: wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,

- co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwa skarbowe,

- znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,

- znajomość obsługi komputerowego programu biurowego, znajomość programu Amazis.

2) dodatkowe:

- podstawowa znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, kreatywność, kultura osobista

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

- umiejętność organizacji czasu pracy.

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Przygotowywanie i realizowanie prac związanych z udzielaniem świadczeń rodzinnych:

a) przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne,

b) przygotowywanie i sporządzanie decyzji w sprawach dotyczących świadczeń,

c) prowadzenie dokumentacji związanej z przyznanymi świadczeniami,

d) wprowadzanie danych dotyczących świadczeń rodzinnych do programu komputerowego.

2.Prowadzenie korespondencji działu w zakresie świadczeń skarg i wniosków a w szczególności:

a) przyjmowanie wnoszonych pism, zażaleń, wyjaśnień, odwołań,

b) prowadzenie korespondencji w sprawach świadczeń rodzinnych,

c) nadzorowanie terminowego i prawidłowego wysyłania korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych,

d) prowadzenie rejestru decyzji przyznanych świadczeń rodzinnych,

e) opracowywanie decyzji administracyjnych,

f) sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych, przelewów bankowych, przekazów oraz przesyłek pocztowych.

3.Prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami od decyzji świadczeń rodzinnych.

4.Wystawianie zaświadczeń odnośnie udzielanych świadczeń rodzinnych.

5.Przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych.

6.Obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków.

7.Składanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

8. Sporządzanie bilansów potrzeb i sprawozdawczości w sprawach świadczeń rodzinnych.

9. Opracowywanie potrzeb i środków na świadczenia rodzinne na dany rok.

• Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Gminy. Bezpieczne warunki pracy. Praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową. Pomieszczenie na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z praca przy komputerze oraz obsługą interesanta.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża bezpośrednio podległe Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

• Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;

2) list motywacyjny;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;

4) kserokopie dyplomów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenia;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);

6) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża z siedzibą w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2016r. poz. 902.).”

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 a, pokój nr 9

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych”

Termin składania ofert: do dnia 2 września 2016 r. do godz. 15.45 - decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Informacje dodatkowe:

W okresie do 1 tygodnia od upływy terminu składania ofert kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu postępowania w sprawie naboru. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu dostępne są pod numerem telefonu 086 216-39-46.

 

Data powstania: wtorek, 23 sie 2016 15:44
Data opublikowania: wtorek, 23 sie 2016 15:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:34
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1742 razy