Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze

Podinspektorów ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1a, 18-400 Łomża

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2016 poz. 902/ ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1a, 18-400 Łomża 

• Określenie stanowiska urzędniczego:

Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych

• Określenie wymagań związanych z w/w stanowiskiem:

1)niezbędne:

- wykształcenie: wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,

- co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

- praktyka w zakresie obsługi świadczeń wychowawczych

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwa skarbowe,

- znajomość przepisów ustaw: o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,

- znajomość obsługi komputerowego programu biurowego, znajomość programu Izyda. 

2) dodatkowe:

- podstawowa znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych

- samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, kreatywność, kultura osobista

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

- umiejętność organizacji czasu pracy.

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

Kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych:

- przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków w sprawach o przyznawanie świadczeń wychowawczych,

- rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

- prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego,

- udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych,

- współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń wychowawczych,

- sporządzanie listy wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

- prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

- prowadzenie sprawozdawczości z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- tworzenie i prowadzenie rejestrów z zakresu świadczeń wychowawczych

- prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz rozporządzeń w tym zakresie.

• Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Gminy. Bezpieczne warunki pracy. Praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową. Pomieszczenie na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z praca przy komputerze oraz obsługą interesanta.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża bezpośrednio podległe Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

• Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;

2) list motywacyjny;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;

4) kserokopie dyplomów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenia;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach);

6) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża z siedzibą w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2016r. poz. 902.).”

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 a, pokój nr 9

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko podinspektora ds. świadczeń wychowawczych”

Termin składania ofert: do dnia 21 października 2016 r. do godz. 15.45 - decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Informacje dodatkowe:

W okresie do 1 tygodnia od upływu terminu składania ofert kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu postępowania w sprawie naboru. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu dostępne są pod numerem telefonu 086 216-39-46.

Data powstania: wtorek, 11 paź 2016 18:44
Data opublikowania: wtorek, 11 paź 2016 18:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:34
Opublikował(a): Anna Górtatowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1564 razy