Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

1. Wójt Gminy Łomża na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2016 poz. 902/ oraz art. 122 ust 1 ustawy o pomocy społecznej /Dz. U z 2016 poz. 930 z późn./ ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża

3. I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm./;
2. Staż pracy w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego; ustawy o świadczeniu wychowawczym;
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników;
2. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
3. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
4. Umiejętność poprawnego prowadzenia postępowania administracyjnych;
5. predyspozycje osobowościowe tj.: charyzma, kreatywność, empatia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;
6. Bardzo dobra organizacja czasu pracy;
7. Aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
8. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w tym unijnych;
9. Znajomość języka obcego: rosyjskiego lub angielskiego,
10. Prawo jazdy kat. B;
11. Dyspozycyjność.

4. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

1. Kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych świadczenia wychowawczego i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki;
3. Organizacja pracy w OPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań;
4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
5. Organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej;
6. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników;
7. Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
8. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym;
9. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych;
10. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek OPS;
11. Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania OPS;
12. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.

4a Warunki pracy:

1. Stanowisko: administracyjne, kierownicze.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.
4. Praca jednozmianowa.
5. Praca przy komputerze.
6. Praca z petentem.

4b. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;
4) kserokopie dyplomów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenia;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;)
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża z siedzibą w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz.922) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr z 2016r. poz. 902).”

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

6. Informacja o terminie i miejscu składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:
Urząd Gminy Łomża, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 a, pokój nr 4 (sekretariat)
Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej”
Termin składania ofert: do dnia 10 listopada 2016 r. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

7. Informacje dodatkowe:

W okresie do 1 tygodnia od upływy terminu składania ofert kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu postępowania w sprawie naboru. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w jednostce.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu dostępne są pod numerem telefonu 086 4737333.

Data powstania: wtorek, 25 paź 2016 15:05
Data opublikowania: wtorek, 25 paź 2016 15:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:34
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1548 razy