Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko urędnicze główny księgowy

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 ) ogłasza NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Główny księgowy W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY ŁOMŻA

 

 1. Warunki przystąpienia do konkursu
  Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
  1) ma obywatelstwo polskie,
  2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, 3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
  4) kandydat posiada co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne - ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości, preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego – kandydat ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.

 2. Wymagania dodatkowe:
  1) doświadczenie w księgowości budżetowej,
  2) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
  3) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
  4) znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej i samorządowych,
  5) znajomość przepisów podatkowych,
  6) znajomość przepisów płacowych i kadrowych,
  7) znajomość przepisów ZUS,
  8) znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo-księgowych, płacowych, „Płatnik”.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1) prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  2) prowadzenia rozliczeń z ZUS, US,
  3) przygotowywanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami
  prawa,
  4) sporządzanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego oraz w innych
  terminach wskazanych przez Kierownika,
  5) sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków od
  osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie
  sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,
  6) opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania,
  7) zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych i budżetowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,
  8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,
  9) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.


4.Wymiar etatu – pełny – od 1 kwietnia 2017 roku.


 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1) list motywacyjny;
  2) kwestionariusz osobowy lub Curriculum Vitae;
  3) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego,
  4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
  5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
  6) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
  7) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. 2013, poz. 168);
  8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10) oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu
  11) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. , poz. 902) .”

 2. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
  Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 17 marca 2017 r. w godz. 8.00 do 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża pokój nr 9 , ul. M. Skłodowskiej – Curie 1a, 18-400 Łomża. W przypadku wysłania aplikacji, za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu do Ośrodka.
  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze –główny księgowy”.


Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża. O terminie postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża ( www.gminalomza.pl/bip/) i na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.