Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY ŁOMŻA

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ) ogłasza
NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Główny księgowy
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY ŁOMŻA
1. Warunki przystąpienia do konkursu
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1) ma obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, 3)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
4) kandydat posiada co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne - ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości , preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego – kandydat ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe o kierunkach ekonomicznych, zarządzanie i finanse uzupełniające studia magisterskie o kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
2) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
3) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
4) znajomość przepisów podatkowych,
5) znajomość przepisów płacowych,
6) znajomość przepisów ZUS,
7) umiejętność obsługi komputera (programów biurowych – edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),
8) znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,
3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m.in.:
nadzór i realizacja zadań finansowo – ksiegowych, prowadzenie rachunkowości Ośrodka, prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka, prowadzenie kontroli finansowej i inne zadania wynikające z ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz pozostałych aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego Ksiegowego.
4.Wymiar czasu pracy ½ etatu.

5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy lub Curriculum Vitae;
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku starszego księgowego,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm);
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
9) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 i Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) .”
6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów :
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu t.j. do dnia 29 stycznia 2009 r. w godz. 8.00 do 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża pokój nr 8 , ul. M. Skłodowskiej – Curie 1a, 18-400 Łomża.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze –główny księgowy”.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża. O terminie postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża ( www.gminalomza.pl/bip/) i na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.
Agnieszka Krassowska
p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Łomża
Data powstania: piątek, 15 sty 2010 15:30
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2010 15:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lut 2010 08:31
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1938 razy