Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Rodziny wspierające- ogłoszenie o naborze

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r poz. 447) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

Rodzina wspierająca NIE otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia (np. zakupione bilety do kina, teatru, muzeum, na basen) na podstawie umowy z Wójtem określającą zasady zwrotu kosztów.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża;
 • umożliwić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego pracownikowi socjalnemu OPS Gminy Łomża;
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika OPS Gminy Łomża na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego;
 • podpisać umowę, która określa zwrot kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

 

 Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ, gdy:

 • istnieje problem alkoholowy;
 • nie ma stałego źródła utrzymania;
 • występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi;
 • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską;
 • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji;
 • skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Łomża przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a (II piętro) nr tel. 86 216 21 99 oraz 512-863-816

Data powstania: czwartek, 24 lis 2022 09:35
Data opublikowania: czwartek, 24 lis 2022 09:39
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 178 razy