Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ) ogłasza NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Główny księgowy W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY ŁOMŻA
1. Warunki przystąpienia do konkursu
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
1) ma obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, 3)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,
4) kandydat posiada co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne - ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości , preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego – kandydat ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe o kierunkach ekonomicznych, zarządzanie i finanse uzupełniające studia magisterskie o kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
2) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
3) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
4) znajomość przepisów ustawy o świdczeniach rodzinnych,
5) znajomość przepisów ustwy o dodatkach mieszkaniowych,
7) znajomość przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
8) znajomość przepisów podatkowych,
9) znajomość przepisów płacowych,
10) znajomość przepisów ZUS,
11) umiejętność obsługi komputera (programów biurowych – edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, programu PŁATNIK, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),
12) znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,
3.
- prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- prowadzenia rozliczeń z ZUS, US,
- przygotowywanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami
prawa,
- sporządzanie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego oraz w innych
terminach wskazanych przez Pracodawcę,
- sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków od
osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie
sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,
- opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania,
- zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych i budżetowych
składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika
jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,
- rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
4.Wymiar czasu pracy ½ etatu.

5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy lub Curriculum Vitae;
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm);
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia pulicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenia o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu
10) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 i Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) .”
6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów :
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 13 dni od dnia ogłoszenia konkursu t.j. do dnia 6 kwietnia 2010 r. w godz. 8.00 do 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża pokój nr 8 , ul. M. Skłodowskiej – Curie 1a, 18-400 Łomża.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze –główny księgowy”.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża. O terminie postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomża ( www.gminalomza.pl/bip/) i na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.

Agnieszka Krassowska
p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Łomża
Data powstania: środa, 24 mar 2010 08:34
Data opublikowania: środa, 24 mar 2010 08:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 kwi 2010 15:26
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1821 razy