Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko "Pracownik socjalny"

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko
Pracownika socjalnego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt pn. „ Kobieta sukcesu”.

1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieposzlakowana opinia,
• Wykształcenie: ukończone do 30.09.2007 r. studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia lub politologia bądź posiadanie wykształcenia wyższego licencjackiego/magisterskiego na kierunku „praca socjalna”,
• znajomość obsługi komputera,
• znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, postępowania administracyjnego, ustawy i rozporządzeń dotyczących pomocy społecznej
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość obsługi komputera i programów biurowych: Word, Excel,
- samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
- doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych,
- umiejętność pracy w zespole,
- posiadanie prawa jazdy kat. B.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,
- organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie:
1) zawierania kontraktów socjalnych,
2) wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej,
3) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych
- realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego OPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
- współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa,
- praca w programie komputerowym pomocy społecznej.


4. Wymagane dokumenty, jakie winna złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie:

- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego
- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, pokój nr 9 lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 maja 2011 r.
W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.
W wyniku analizy dokumentów, komisja wytypuje kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Łomża, dnia 10 maja 2011r.
Agnieszka Krassowska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Łomża

Data powstania: wtorek, 10 maj 2011 18:54
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2011 18:56
Data przejścia do archiwum: środa, 1 cze 2011 09:41
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2717 razy