Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko urzędnicze
Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych


1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieposzlakowana opinia,
• Wykształcenie: wyższe
• znajomość obsługi komputera,
• znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, postępowania administracyjnego, rozporządzeń dotyczących świadczeń rodzinnych
• nieposzlakowana opinia
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość obsługi komputera i programów biurowych: Word, Excel,
- samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
- doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej poświadczone co najmniej dwuletnim stażem pracy
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych,
- wprowadzanie danych dotyczących świadczeń rodzinnych do systemu informatycznego,
- sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych,
- bieżące i prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości realizowanych świadczeń rodzinnych, również w wersji elektronicznej,
- sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych.


4. Wymagane dokumenty, jakie winna złożyć osoba ubiegająca się o przyjęcie:

- życiorys (CV),
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych
- oświadczenie o niekaralności
- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, pokój nr 9 do godz. 15.45 lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a 18-400 Łomża z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych”.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2011 r.
W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża.
W wyniku analizy dokumentów, komisja wytypuje kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Łomża, dnia 04 lipca 2011r.
Agnieszka Krassowska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Łomża
Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2011 15:01
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 sie 2011 11:20
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2363 razy