Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2011/2012"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2011/2012”

OPS.424.3.2011

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2011/2012” wybrana została oferta: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Bielik” Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża z ceną 223 170,00 zł brutto

Uzasadnienie dokonanego wyboru jest następujące: wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu w przeprowadzonej ocenie uzyskała najwyższą ilość punktów, w skali punktowej od 0 do 100 punktów. W postępowaniu zgodnie ze SIWZ zastosowano dwa kryterium oceny ofert: a cena brutto –70% oraz jakość (atrakcyjność oferty)- 30%.

W przedmiotowym przetargu oferty złożyło pięciu wykonawców. Odrzucono oferty dwóch wykonawców.

W poniższej tabeli podajemy nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wraz z punktacją przyznaną im w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium Cena Waga 70% Liczba pkt w kryterium atrakcyjność oferty Waga 30% Łączna ilość przyznanych punktów
1 Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Bielik” Czerwony Bór 23, 18-400 Łomża 70,00 19,98 89,98
2 Bar Milenium, Celina Wiszowata 19-203 Grajewo, Os. Południe 26A 57,88 15,00 72,88
4 Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna Warszawa Zarząd Okręgowy 18-400 Łomża, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 222 59,56 30,00 89,56

Łomża, dnia 30 września 2011 r.
Anna Górtatowska
Data powstania: piątek, 30 wrz 2011 13:56
Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2011 14:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:48
Opublikował(a): Anna Górtatowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2823 razy