Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Twój czas - Twoja przyszłość

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Czas realizacji projektu: 01.09.2011r. - 31.08.2013r.

Zasięg terytorialny: woj. podlaskie

Projekt „Twój czas- Twoja przyszłość” skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-24 lata, w tym osób niepełnosprawnych, z wykształceniem co najmniej podstawowym, zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego (w tym tereny wiejskie).
Projekt jest odpowiedzią na dostrzegalny problem młodych ludzi, którzy kończąc edukację deklarują przeszkody w znalezieniu pierwszej pracy. Młodzież nie jest wystarczająco przygotowana do poszukiwania pracy, brak im umiejętności autoprezentacji, poruszania się po rynku pracy. Absolwenci wykazują dużą wiedzę teoretyczną, jednak brak im praktyki. Dlatego działania projektu będą nakierowane na kompleksowe procesy szkoleniowe, uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników projektu.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku do końca sierpnia 2013 roku grupy 60 osób (min. 30 Kobiet) w wieku 18-24 lata, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
• jest osobą pozostającą bez zatrudnienia (w tym bezrobotną)
• nie jest rolnikiem lub domownikiem rolnika, nie jest ubezpieczona w KRUS,
• nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej,
• nie jest uczniem/słuchaczem szkoły dziennej, studentem studiów dziennych,
• nie jest osobą tymczasowo aresztowaną, nie odbywa kary pozbawienia wolności,
• jest osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
• jest osobą w wieku 18-24 lat
• mieszka w województwie podlaskim,
• ma wykształcenie co najmniej podstawowe,


W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ ZAMIESZKUJĄCE TERENY WIEJSKIE

W ramach projektu Uczestnikom oferujemy:

• udział w indywidualnym wsparciu motywacyjno- psychologicznym,
• udział w grupowym i indywidualnym poradnictwie zawodowym,
• udział w szkoleniach zawodowych.

Wybranym osobom oferujemy:
• organizację 3- miesięcznych staży zawodowych,
• pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach:

PIERWSZY ETAP:
Przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych do udziału w Projekcie (nabór ciągły).

DRUGI ETAP: Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami - do 28 listopada 2011 r.

Na rozmowę uczestnik zobowiązany jest dostarczyć: wersję papierową podpisanego formularza zgłoszeniowego (jeśli zgłoszenie było dokonane drogą mailową), zaświadczenie z PUP o niefigurowaniu w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, kserokopię dowodu osobistego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

TRZECI ETAP: Ogłoszenie wyników rekrutacji: wyłonienie grupy podstawowej Uczestników projektu (60 osób w tym min. 30 Kobiet) oraz grupy rezerwowej- do 30 listopada 2011 r.

Kwestionariusz rekrutacyjny oraz wszelkie informacje są dostępne na stronie: www.frdl.bialystok.pl w zakładce: Projekty realizowane.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie należy dostarczyć w 1 egzemplarzu osobiście, pocztą lub e-mailem na adres Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15- 555 Białystok lub pod numerem telefonu: 85 732-17-88 lub faxem: 85 732-94-84 Biuro projektu czynne w godzinach: 8:00-15:00.

Zespół projektowy: Koordynator – Marlena Dojlidko – mdojlidko@frdl.bialystok.pl Asystent koordynatora – Piotr Fiedoruk - pfiedoruk@frdl.bialystok.pl Specjalista ds. obsługi finansowej projektu – Halina Błaszczyk hblaszczyk@frdl.bialystok.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału projekcie.
Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2011 08:33
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2011 08:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:47
Opublikował(a): Anna Górtatowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 3132 razy