Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - Doradztwo zawodowe

Łomża, 4 maja 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie doradztwa zawodowego ( indywidualnego wymiarze 66 godzin zegarowych i grupowego w wymiarze 24 godzin zegarowych ) dla 22 osób w terminie: maj – lipiec 2012r. Celem doradztwa jest zapoznanie beneficjentów z technikami poruszania się na rynku pracy, diagnoza słabych i mocny stron, nabycie umiejętności niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy.
Osoba składająca ofertę powinna posiadać:
- uprawnienia doradcy zawodowego
- co najmniej 5- letni staż w wykonywaniu zawodu
- co najmniej 2 - letnie doświadczenie w udzielaniu poradnictwa w ramach projektów EFS o podobnej tematyce, w tym doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej.

Wymogi oferty
Oferta powinna zawierać:
- program szkolenia,
- cenę za godzinę szkolenia brutto,
- CV osoby składającej ofertę wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje i doświadczenie.

Kryteria wyboru oferty:
- cena brutto za godzinę zajęć,
- doświadczenie, umiejętności w danej dziedzinie

Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta powinna być złożona w kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe – Doradztwo zawodowe” do dnia 11 maja 2012 r. do godziny 15.30 w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 a pokój nr 9, 18-400 Łomża. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Ośrodka.
Data powstania: piątek, 4 maj 2012 20:18
Data opublikowania: piątek, 4 maj 2012 20:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:46
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 10348 razy