Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum w Gminie Łomża w roku szkolnym 2012/2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża , ul. M. Skłodowskiej-Curie 1a, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 216 48 80, faks 0-86 216 39 46.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalomza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum w Gminie Łomża w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków( pełne obiady), łącznie około 38 000 posiłków dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Łomża rozlokowanych w następujących placówkach: Gimnazjum w Łomży, Szkoła Podstawowa w Kupiskach, Szkoła Podstawowa w Jarnutach, Szkoła Podstawowa w Konarzycach, Szkoła Podstawowa w Pniewie, Szkoła Podstawowa w Wygodzie. Żywienie dzieci będzie miało miejsce pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 13.00 (szczegółowe harmonogramy dostawy posiłków zostaną ustalone z dyrektorami placówek) przez cały rok szkolny z wyłączeniem wakacji, ferii, dni świątecznych i wolnych od zajęć lekcyjnych. Zamówienie będzie realizowane w roku szkolnym 2012/2013. Wymagania dotyczące żywienia, jako przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać normom żywieniowym obowiązującym w punktach zbiorowego żywienia. Zamawiający informuje o zasadniczych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia: 1.Dostarczany posiłek (gorący obiad) powinien spełniać warunki: wartość energetycznej min. 800 kcal; skład: w tym zupa 400 ml, drugie danie 500 g (np. kotlet mielony 100g, ziemniaki 250 g, surówka 150 g), napój (np. kompot) 200 ml, 2.Każdy posiłek winien zawierać produkty będące źródłem białka zwierzęcego (mięso wieprzowe i wołowe, drób, ryby, nabiał) uzupełnione o produkty będące źródłem białka roślinnego (jarzyny, surówki, sałatki, owoce). 3. Posiłki muszą odpowiadać zasadom racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane oraz sporządzone z pełnowartościowych produktów żywnościowych 4.Posiłki winny być przygotowane i dowożone w ilości i na miejsce wskazane przez Zamawiającego - przy spełnieniu wszelkich norm sanitarno-higienicznych wymaganych przepisami. 5.Wykonawca będzie realizował zamówienie w ilościach ustalonych przez dyrektorów placówek, szczegóły dotyczące sposobu realizacji zamówienia zostaną ustalone w umowach z dyrektorami placówek (projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru i oświadczenie w przypadku osoby fizycznej

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: wykonał, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; lub wykonuje: co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (za usługę zbliżoną swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiając rozumie usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie posiłków do punktów zbiorowego żywienia), potwierdzoną dokumentem, że została ona wykonana lub jest wykonywana należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Według oświadczenia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli posiada: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 70
2 - jakość (atrakcyjność oferty) - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

16.4 Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przewidział możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami: 1) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; 2) zmiana wysokości kwot ujętych w poszczególnych latach budżetowych realizacji zamówienia z uwagi na przesunięcia finansowe i korekty budżetu Zamawiającego; 3) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy - z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie jest celowe.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalomza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.gminalomza.pl oraz uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, 18-400 Łomża, ul. M. Skłodowskiej Curie 1A, pok. 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, 18-400 Łomża, ul. M. Skłodowskiej Curie 1A, pok. 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2012 14:39
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sie 2012 14:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:42
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 9970 razy