Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Nr 1

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2012/2013
Pytanie 1
Prosimy o jednoznaczne precyzyjne określenie poszczególnych kryteriów podlegających ocenie Zamawiającego oraz wskazanie mierzalnego systemu oceny, tj. określenie za co konkretnie wykonawcy przysługują oceny od 2 do 5: (2 – niedostatecznie, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze i 5 bardzo dobrze)
Odpowiedź:
Kryteria oceny oferty podano w pkt.14.7. SIWZ. Uszczegółowienia wymagać może jedynie drugie kryterium tzn. jakość (atrakcyjność) oferty – stanowiąca udział 30% w ogólnej ocenie oferty. Ocenie punktowej (2-5) podlegać będą elementy opisane poniżej stanowiące zarazem odpowiedzi na: 1.1 do 1.4.
Pytanie 1.1. – „przykładowy jadłospis tygodniowy”
Prosimy precyzyjnie określić kryteria oceny jadłospisu tygodniowego z podaniem mierzalnego systemu oceny, tj. konkretnie jakie dania jaka ocena. Informujemy, iż w pkt.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust.1, 2 i 3 SIWZ zamawiający dokładnie określił wymagania jakie mają spełniać posiłki.
Odpowiedź:
W tym elemencie głównie oceniane będą: udział dań mięsnych i rzeczywiste zastosowanie „jadłospisu przykładowego” w realizacji zamówienia . Poniżej podaje się punktację dla minimalnych wymagań zamawiającego:
• 4 dania mięsne w tygodniu i zastosowanie „jadłospisu przykładowego” 3 razy w m-cu – 4 pkt
• 4 dania mięsne w tygodniu i zastosowanie „ jadłospisu przykładowego” 2 razy w m-cu – 3 pkt
• 3 dania mięsne w tygodniu i zastosowanie „jadłospisu przykładowego” 2 razy w m-cu – 2 pkt
• 3 dania mięsne w tygodniu i zastosowanie „jadłospisu przykładowego” 1 raz w m-cu – 1 pkt
Niniejsze zobowiązanie ofertowe nie zwalnia wykonawcy z realizacji zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi w pkt.2 SIWZ.
Dodatkowa punktacja w tym elemencie (1pkt) zostanie przyznana ofertom na podstawie informacji zawartych w punkcie 6 oferty. Odnosić się ona będzie do zawartości i atrakcyjności „jadłospisu przykładowego”.
Pytanie 1.2. – „wyposażenie techniczne”
Prosimy precyzyjnie określić rodzaje i ilość sprzętu podlegających ocenie, czy będzie brana pod uwagę data produkcji, producent itp. Jeżeli tak to proszę określić preferencje w tym zakresie
z podaniem adekwatnego mierzalnego systemu oceny, tj. konkretnie jaka ocena za jakie urządzenia, maszyny, producentów, daty produkcji, itp., jeżeli jakiś element wyposażenia pominęliśmy a podlega ocenie, to prosimy o jego wskazanie. Prosimy o wyjaśnienie czy samochód do przewozu posiłków również będzie oceniany. Jeżeli tak, to czy wystarczy spełnienie warunków przez Państwowy Inspektorat Sanitarny, lub inne: przestrzeń ładunkowa, data produkcji, model, jeżeli pominęliśmy inne elementy, które będą oceniane proszę je wskazać wraz z systemem oceny.
Odpowiedź:
W tym elemencie ocenie będzie podlegać głownie posiadanie minimalnego wyposażenia technicznego
( 3 pkt):
Zaplecze kuchenne (toaleta pracownicza, zmywalnia termosów, magazyny)
Przygotowalnia posiłków –kuchnie, piekarniki, kotły warzelne, patelnie, szafy chłodnicze, lodówki
Środek transportu Samochód bezwzględnie winien spełniać warunki określone przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w celu przewozu artykułów żywnościowych w termosach.
W tym elemencie oceniane będzie dodatkowo (do 2 pkt) posiadane wyposażenie rozszerzone
o inne niż określone wyżej a będące w dyspozycji wykonawcy i związane z realizacją przedmiotu zamówienia, samochód punktowany będzie dodatkowo - wyłącznie o roku produkcji pojazdu
w latach 2007-2012). Zamawiający dokona całkowitej oceny tego elementu na podstawie informacji zawartych w pkt. 5 oferty wykonawcy.
Pytanie 1.3. – „odległość dowozu”
Prosimy o precyzyjne określenie zasad podlegających ocenie w ramach tego kryterium. Prosimy
o jednoznaczne wskazanie przedziału kilometrów, wraz z podaniem adekwatnego mierzalnego systemu oceny, tj. konkretnie jaka ocena za jaki przedział kilometrów i do których punktów wydawania, lub inny sposób jaka ocena za jaką gminę, powiat, miasto, kraj, państwo UE. Ponadto przypominamy, iż posiłki muszą spełniać określone parametry techniczne, za które odpowiedzialny jest wykonawca i ocenianie tego kryterium jest niezgodne z ustawą PZP, gdyż narusza dwie podstawowe zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wymóg spełnienia przez wykonawcę dostawy posiłków o określonych parametrach technicznych i termicznych. Kryterium „odległości dowozu” nie stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania. Siedziba wykonawcy, nawet bardzo odległa od miejsca dostaw posiłków nie musi być zbieżna z miejscem ich przygotowywania. Praktycznie każdy wykonawca ma możliwości faktyczne i prawne do rozwiązania tego problemu i w jego interesie leży dostosowanie się do wymogów i żądań zamawiającego. Podstawowym celem zamawiającego jest zapewnienie konsumentom (dzieciom szkolnym) posiłków o odpowiednim standardzie
i jakości, przy zaangażowaniu jak najmniejszej ilości środków publicznych. Doprecyzowania wymaga jedynie zdefiniowanie „odległości dowozu”. Dla realizacji tego zamówienia odległość dowozu określa się jako odległość wyrażoną w pełnych km od miejsca przygotowania (wytworzenia) posiłku do siedziby Publicznego Gimnazjum Nr 9 w Łomży, przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1a.
Podaje się punktację dla tego elementu kryterium:
• Odległość dowozu do 20 km – 5 pkt
• Odległość dowozu od 21 do 35 km – 4 pkt
• Odległość dowozu od 36 do 50 km – 3 pkt
• Odległość dowozu ponad 50 km – 2 pkt
Pytanie 1.4. – „itp.”
Prosimy o precyzyjne określenie poszczególnych kryteriów cząstkowych podlegających ocenie
w ramach tego kryterium –określonego przez zamawiającego w SIWZ jako „itp.” Prosimy też
o podanie adekwatnego mierzalnego systemu ocen, tj. konkretnie jaka ocena za jakie kryterium cząstkowe.
Odpowiedź:
Anuluje się ten fragment zapisu w SIWZ odnoszący się do opisu oceny jakości (atrakcyjności oferty).
Pytanie:
Prosimy o jednoznaczne precyzyjne określenie zasad przeliczania ocen (od 2 do 5) na konkretne wartości punktowe oraz na końcową wartość oceny poszczególnej oferty. Prosimy o podanie odpowiedniego wzoru, podobnie jak ma to miejsce w stosunku do kryterium ceny.
Odpowiedź:
Wzór określony w SIWZ w pkt 14.7. jest końcową formułą obliczenia wartości punktowej oferty
w drugim kryterium. Poniżej wyjaśnia się zasady i podaje wzory pomocnicze w celu ustalenia danych wyjściowych formuły końcowej.
W toku oceny ofert Komisja będzie dokonywać indywidualnej oceny poszczególnych ofert w skali 2 do 5 dla poszczególnych jej elementów . W celu ustalenia oceny punktowej danej oferty przez członka komisji zsumowane zostaną punkty dla poszczególnych jej elementów i podzielone przez ilość elementów .
Obliczona liczba punktów dla każdej oferty przez członka komisji ustalona zostanie wg wzoru:
Po = Σpn/n (maksymalnie 5 punktów)
gdzie:
Po – Liczba punktów przyznana ocenianej ofercie przez członka komisji
n – liczba elementów kryterium podlegających ocenie
Σpn – Suma przyznanych punktów dla wszystkich elementów cząstkowych kryterium
Uśredniona ocena punktowa ofert komisji zostanie wyliczona wg wzoru:
Op = ΣPo/m (maksymalnie 5 punktów)
gdzie:
Op – uśredniona ocena punktowa ofert komisji (maksymalnie 5 punktów)
Po – Liczba punktów przyznana ocenianej ofercie przez członka komisji (maksymalnie 5 punktów)
m – liczba członków komisji
Pytanie 2
W formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) pkt.6
Opis rodzaju posiłków proponowanych przez Wykonawcę oraz sposobu dystrybucji (przykładowy jadłospis tygodniowy, sposoby zapewnienia jakości surowców, sposobu zapewnienia dostaw, aby jakość proponowanych posiłków nie uległa pogorszeniu w czasie transportu, w tym odległość dowozu od miejsca przygotowania posiłków).
Pytanie 2.1
sposoby zapewnienia jakości surowców – prosimy o rozwinięcie czy chodzi aby wymienić dostawców, producentów, posiadane magazyny do przechowywania, chłodnie, mroźnie, zamrażarki itp. oraz czy zamawiający będzie przyznawał w tym kryterium oceny, jeżeli tak to proszę określić jaka ocena za jakiego dostawcę producenta lub miejsce przechowywania, inne elementy nie wymienione wyżej.
Pytanie 2.2
sposobu zapewnienia dostaw, aby jakość proponowanych posiłków nie uległa pogorszeniu w czasie transportu – czy zamawiający ma na myśli konkretne sposoby dostawy, jakimi pojazdami, jeżeli tak to proszę konkretnie określić jaka ocena za jaki pojazd: z zabudową izotermiczną, z zabudową
i dogrzewaniem lub inne.
Pytanie 2.3
odległość dowozu od miejsca przygotowania posiłków – proszę określić czy chodzi o najbliższy punkt dostawy od miejsca produkcji, lub wskazać do którego należy się odnieść. Jeżeli zamawiający przyznaje ocenę w tym kryterium to proszę przedstawić miarodajny sposób oceny.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje od wykonawcy rozwinięcia haseł podanych w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) pkt.6 pod kątem realizacji zamówienia i z uwzględnieniem wszystkich informacji mogących mieć wpływ na dokonanie oceny oferty. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące metodologii dokonywania oceny podano wyżej. Bezwzględnie należy w tym punkcie oferty zamieścić informacje i zobowiązania na temat:
• Przykładowy jadłospis tygodniowy z określeniem udziału ilości dań mięsnych w tygodniu oraz ilością zastosowań takiego jadłospisu w każdym miesiącu
• roku produkcji samochodu
• odległości dowozu
Sposoby zapewnienia jakości surowców; sposoby zapewnienia dostaw, aby jakość proponowanych posiłków nie uległa pogorszeniu w czasie transportu oraz odległość dowozu od miejsca przygotowania posiłków do miejsca przeznaczenia - winny być opisane wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym oraz przewidywaną koncepcją realizacji zamówienia z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności jak również technicznych i logistycznych możliwości każdego wykonawcy. Informacje zawarte w tym punkcie oferty będą miały wpływ na subiektywną ocenę atrakcyjności „jadłospisu przykładowego” (1 pkt).
Pytanie 3
W projekcie umowy (załącznik Nr 6 do SIWZ) §2 pkt.2
Zamawiający zapewni wykonawcy termosy odpowiedniej wielkości i w ilości wystarczającej do zapewnienia ciągłości dostaw posiłków.
Proszę o udzielenie informacji odnośnie ilości termosów, rodzaju (na wkłady GN lub okrągłe typowe do zupy lub inne) pojemności z podziałem na termosy do dania gorącego, zupy i kompotu wraz
z opisem stanu technicznego, potwierdzeniem lub dokumentem, że posiadają aktualne atesty do transportu żywności. Obecnie dostępne termosy mają spadek temperatury ok. 2 stopni na godzinę, dlatego proszę podanie daty produkcji, producentów, ewentualnie modeli.
Wykonawca zmieni treść projektu umowy w ramach zmiany treści SIWZ (stosowny komunikat zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego):
Wykreśla się w §2 pkt.2 o brzmieniu: „Zamawiający zapewni wykonawcy termosy odpowiedniej wielkości i w ilości wystarczającej do zapewnienia ciągłości dostaw posiłków. Mycie termosów należy do obowiązków wykonawcy.”
Data powstania: wtorek, 21 sie 2012 12:14
Data opublikowania: wtorek, 21 sie 2012 12:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:41
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 9990 razy