Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Nr 2

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Łomża w roku szkolnym 2012/2013
Dokonuje się następujących zmian:
W pkt. 14.7 SIWZ
- jakość (atrakcyjność) oferty - 30%
na podstawie przykładowego jadłospisu tygodniowego oraz innych informacji (odległość dowozu, wyposażenie techniczne itp.)
po wyrażeniach wyposażenie techniczne itp. – skreśla się „itp.”
W zał. Nr 6 do SIWZ (projekt umowy):
W §1 ust.5 po punkcie „e” dodaje się punkt „f” o brzmieniu:
„ Wykonawca będzie realizował zamówienie z użyciem termosów własnych posiadających wymagane atesty do transportu żywności. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw posiłków opisanych w ofercie za pomocą „jadłospisu przykładowego” w zakresie zgodnym z treścią oferty.
W §2 skreśla się ust. 2 o brzmieniu: „Zamawiający zapewni wykonawcy termosy odpowiedniej wielkości i w ilości wystarczającej do zapewnienia ciągłości dostaw posiłków. Mycie termosów należy do obowiązków wykonawcy.”
Data powstania: wtorek, 21 sie 2012 12:17
Data opublikowania: wtorek, 21 sie 2012 12:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:41
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 9541 razy