Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko Asystenta rodziny

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY ŁOMŻA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Asystenta rodziny.

1.Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
d) kandydat nie jest i nie był pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
e) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny -w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) posiadania pełną zdolności do czynności prawnych,
h) umiejętność podejmowania decyzji,
i) zdolność i otwartość na komunikowanie się,
j) poczucie odpowiedzialności.

2.Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista,
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
c) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
d) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
d) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
e) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
f) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
g) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
h) kreatywność, odporność na stres,
i) nieposzlakowana opinia.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

4.Wymagane dokumenty
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
d) kwestionariusz osobowy,
e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy,
f) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
k) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny -w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 a, pok. 9 lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej – Curie 1 a, 18-400 Łomża; z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko pracy -Asystent rodziny", w terminie do dnia 29.04.2013 r. do godz. 15:30.
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu do urzędu.
Aplikacje niekompletne lub te, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża i na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża: http://www.gminalomza.pl/bip/index.php?k=270

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 216 39 46


Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Łomża

mgr Agnieszka Krassowska

Data powstania: piątek, 19 kwi 2013 20:10
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 paź 2018 14:40
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 12517 razy