Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, tzn., że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych zobowiązań alimentacyjnych.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia.
W przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje bezterminowo.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem załączników składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Świadczenie przyznawane jest od miesiąca w którym wpłynął wniosek.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

Jeżeli chcesz to zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, pokój nr 8 w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:45  do 15:45  – gdzie uzyskasz wszystkie niezbędne informacje na temat funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY
W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika   o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku:
1) otrzymania wniosku;
2) przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
3) umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.

Po otrzymaniu wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny,  w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Dłużnik alimentacyjny składa oświadczenie majątkowe pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem oświadczenia.
Organ właściwy dłużnika może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej  o udzielenie informacji dotyczących dłużnika alimentacyjnego, jeżeli w posiadaniu kierownika ośrodka znajduje się rodzinny wywiad środowiskowy dotyczący tego dłużnika, przeprowadzony na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nie wcześniej niż trzy miesiące od dnia wystąpienia o udzielenie informacji.
Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań  z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
1) zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
2) informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych
- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U z 2016 r [poz. 1138 i 2138 z późn. zm.).

Organ właściwy dłużnika alimentacyjnego przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu dłużnika alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
Na podstawie wniosku starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.
Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:
1) ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa w ust. 3, oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub
2) nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.
Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego  o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.
Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń    z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Pracownik:
Anna Marta Sznajder – podinspektor ds funduszu alimentacyjnego

pokój Nr 8
tel. 86 216 48 80

Data powstania: środa, 26 kwi 2017 11:11
Data opublikowania: środa, 26 kwi 2017 11:28
Data edycji: wtorek, 1 sie 2017 10:44
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 2610 razy
Ilość edycji: 2