Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowy okres zasiłkowy w Programie Rodzina 500+

Aby nadal otrzymać świadczenie "rodzina 500+" złóż wniosek.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który rozpocznie się 1 października 2019 r., możesz złożyć już od 1 sierpnia 2019 r.
Jeżeli złożysz wniosek w sierpniu, nie będziesz miał przerwy w wypłacaniu świadczeń. Otrzymasz je w październiku.
Wniosek złożysz bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul Marii Skłodowskiej Curie 1a, II piętro budynek Urzędu gminy Łomża , listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.  


Główne zasady programu: 500 zł na każde  dziecko, wypłacane bez kryterium dochodowego, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia - pozostają bez zmian.
Zmianom ulegną niektóre przepisy, które będą dotyczyć tych rodziców, którzy będą wnioskować o świadczenie na pierwsze dziecko. Do tych najważniejszych zmian należą:
• Wprowadzenie wymogu posiadania alimentów na dziecko przez osoby deklarujące, że są samotnym rodzicem,
• Przepisy wskazujące, kiedy sprawowana jest opieka naprzemienna,
• Zmieniony wzór wniosku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
• matce,
• ojcu,
• opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
• opiekunowi prawnemu dziecka.
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
• Który zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym,
• spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
• posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,
• posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów;
• podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
4) członkowi rodziny, jeżeli na dziecko przysługuje świadczenie wychowawcze lub świadczenie o charakterze podobnym do świadczenia wychowawczego za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe.
W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i trwał do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje
w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.
•Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
•W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
•W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

 Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:
•w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie 2019 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.,
•w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu 2019 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego 2020 r.,
•w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu 2020 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego 2020 r.,
 Wnioski składane od lutego 2020 r. będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.
W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.  eWniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2019/2020.

Okres, w którym przyznano świadczenie wychowawcze w okresie zasiłkowym 2019/2021 obowiązuje do 31 maja 2021 r.

Szczegółowych Informacji Udzielają Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, osobiście w budynku Urzędu Gminy Łomża II pietro (dawne Gimnazjum Nr 9) lub telefonicznie:
86 216-64-13  oraz 505-126-199 Pracownicy ds. obsługi Programu 500+

Pracownicy:
Ewelina Sikorska - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych
Emilia Wiktorzak - podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
Urszula Parzych - podinspektor ds. świadzceń wychowawczych

 

Data powstania: poniedziałek, 31 lip 2017 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 31 lip 2017 15:44
Data edycji: środa, 13 maj 2020 08:59
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1920 razy
Ilość edycji: 2