Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

KOORDYNATOR
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZEWODNICZĄCY GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Krystyna Pieńkowska
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A
tel.: 86 216 64 13
e-mail: kpienkowska@gminalomza.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży

1. INFORMACJE OGÓLNE
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018 r., poz. 2137, ) w składzie powołanym Zarządzeniem  Nr 346/18 Wójta Gminy Łomża  z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja obejmuje swoim działaniem teren gminy Łomża, w składzie:
a. Pani  Krystyna Pieńkowska  – przewodnicząca,
b. Pan  Adam Marek Frączek– sekretarz,
c. Pan  Jarosław Tafiłowski– członek,
d. Pan  Paweł Nocko – członek,
e. Pan  Henryk Stanisław Krajewski – członek.
 
2. AKTY PRAWNE
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na mocy:
a. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
b. Ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
c. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy w Łomża,
d. ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
e. Zarządzenia Nr 269/11 Wójta Gminy Łomża z dnia 26 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
f.Zarządzenia Nr 667/08 Burmistrza Świecia z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu,
g. Uchwały Nr 112/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie ustalenia na terenu gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i określenia warunków sprzedaży tych napojów,
h. Uchwały NR XXXVIII/265/18 Rady Gminy Łomża z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
i. Uchwały NR XXXVIII266/18 Rady Gminy Łomża z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Łomża
 
3. ZAKRES DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI
Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Łomża.
Jej celem jest, m.in.:
a. ograniczenie dostępności alkoholu,
b. zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, jak również osobom współuzależnionym
c. podejmowanie działań w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie,
d. podejmowanie działań informacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień.
Powyższe zadania mają na celu zwiększyć świadomość społeczeństwa lokalnego odnośnie wpływu alkoholu i zażywania używek na ich życie, motywowania do zmiany stylu życia, a także niesienia pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach.
Ponadto Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zobowiązujących do sądowego orzeczenia o zobowiązaniu osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.
Komisja realizuje również zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.:
a. prowadzenie działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy lub systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
b. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łomża,
c. prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
d. prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej z zakresu profilaktyki uzależnień,
e. wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych oraz stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
f. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Do kompetencji Gminnej Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2017 r., poz. 783 z zm.) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.).
 
4. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
2. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a. przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia,
b. motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
c. kierowanie do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
d. kierowanie spraw do sądu o wydanie postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
e. podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania przemocy w rodzinie,
f. kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
g. inicjowanie i organizowanie szkoleń, debat, konferencji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej informacyjno – edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
a. wspieranie realizacji pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo wychowawczych, sportowych,
b. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień głównie wśród dzieci i młodzieży,
c. inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do lokalnego społeczeństwa,
d. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym w kierunku zdrowego stylu życia.
4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
a. prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
b. podejmowanie działań informacyjnych skierowanych do kierowców,
c. prowadzenie działań informacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
5. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie:
a. organizacja i współorganizacja debat, szkoleń, konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień,
b. prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków uzależnień.
 
5. INSTYTUCJE POMOCOWE
1. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A
18-400 Łomża
Tel. tel.: 86 216 64 13
2. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łomża
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A
18-400 Łomża
Tel. tel.: 86 216 21 99
3. Komenda Miejska Policji
ul. Wojska Polskiego 9
18-400 Łomża
Tel. 086 474 12 12
4.Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnień w Łomży”
ul. Rybaki 3
18-400 Łomża
tel. (86) 216-67-03,  fax (0-86) 216-28-20
e-mail : sekretariat@wopitu.pl/
strona www: http://www.wopitu.pl/
5.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NEOFITA Centrum Leczenia Uzależnień Sp. z o.o.
adres: Sybiraków 20 (18-400 Łomża)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Łomża
tel.: 602 708 770
email: aniam555@o2.pl

6. ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO
Procedura może zostać wszczęta wobec osób, które zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizują nieletnich, uchylają się od pracy, a także systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, co oznacza, że sam fakt uzależnienia od alkoholu, czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy nie może stanowić podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego.
Kto może złożyć wniosek do Gminnej Komisji o zobowiązanie do leczenia
Problem alkoholowy zgłosić może każdy. Jednak najlepiej, kiedy jest to osoba bliska, która zna problem i jego skalę oraz sytuację rodzinną. Wnioski są również przyjmowane od znajomych, dalszych krewnych, czy osób niespokrewnionych. Złożyć wniosek może także:  Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagog szkolny, kurator sądowy, Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura, Izba Wytrzeźwień i inne.  
Osoba, bądź instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia czynności zmierzających do zobowiązania, do podjęcia leczenia odwykowego, nie staje się stroną w procedurze, ani w postępowaniu sądowym. W związku z tym nie przysługuje jej prawo do wycofania wniosku, nie ma wglądu do gromadzonych materiałów, ani nie może wnieść apelacji do wydanego postanowienia sądowego.
Wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu gminy, zakładka Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub osobiście w Urzędzie Gminy Łomża, a tak że Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A
Wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Łomża.
Anonimowe wnioski nie są rozpatrywane.
Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego
Krok 1
Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej, bądź na wniosek  instytucji zewnętrznej.
Krok 2
Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu, następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury.
Krok 3
Po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza się osobę zgłoszoną na spotkanie z podkomisją motywacyjną GKRPA, na którym członkowie podkomisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują placówki w których można podjąć terapię w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. W celu uzupełnienia wniosku, na posiedzenie podkomisji motywującej może zostać zaproszony również wnioskodawca.
Tok postępowania w przypadku następujących wydarzeń:
a. osoba zaproszona na podkomisję motywacyjną, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przychodzi i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Kontrola odbywa się poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej, by przedstawiła zaświadczenie z poradni, które potwierdzi uczestnictwo w spotkaniach terapeutycznych. Osoby te podczas spotkań informowane są o skierowaniu wniosku do Sądu w przypadku zerwania kontraktu uczestnictwa w terapii odwykowej,
b. osoba zaproszona na podkomisję motywacyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przychodzi na posiedzenie  i oświadcza, że nie ma problemu z nadużywaniem alkoholu i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie w kierunku uzależnienia do poradni leczenia uzależnień. Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, Komisja zamyka sprawę. Jeżeli wynika z dokumentacji, że osoba jest uzależniona to wtedy kierowany jest wniosek do Sądu.
W przypadku, gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolne, wdrażane jest postępowanie jak w pkt a. Natomiast w przypadku, opinii potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia leczenia, kierowany jest wniosek do Sądu. 
Postępowanie sądowe
Zanim wniosek zostanie złożony do Sądu, wszelka dokumentacja zostaje skierowana do biegłych (lekarz psychiatra i psycholog) celem sporządzenia opinii sądowo – psychiatrycznej w kierunku uzależnienia od alkoholu. Badanie to wykonywane jest na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W sytuacji kiedy wezwana osoba stawi się na wezwanie biegłego, badanie jest przeprowadzane, a sporządzona opinia sporządzona i dostarczona do Gminnej Komisji, która w konsekwencji zostaje dołączona do pozostałej dokumentacji kierowanej do Sądu.
W przypadku, kiedy osoba nie stawi się na wyznaczony termin badania do biegłego, Gminna Komisja otrzymuje informację o absencji wezwanego i wraz z informacją kieruje dokumenty do Sądu. Kolejno Sąd kieruje dokumenty do biegłego, który ponownie ustala termin badania w kierunku uzależnienia od alkoholu przez biegłego.
Sąd na podstawie zebranych dowodów wydać następujące postanowienie:
a. oddalić wniosek, gdy stwierdzi, że osoba nie jest uzależniona od alkoholu,
b. wydać postanowienie o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego lub ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego. Sąd może również wyznaczyć kuratora na czas trwania leczenia.
Zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane, bez względu na to czy osoba spożywa alkohol, czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, osoba może zostać ponownie zgłoszona do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na każdym etapie postępowania, osoba zgłoszona może podjąć dobrowolne leczenie odwykowe.
 
Data powstania: wtorek, 26 lut 2019 10:32
Data opublikowania: wtorek, 26 lut 2019 10:37
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lut 2023 09:14
Opublikował(a): Agnieszka Krassowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Krassowska
Artykuł był czytany: 1536 razy